TOP aktuális pályázati információk

1.) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

2.) Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

3.) Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2019

f47bc-csikhar

1.) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2019-KKV)

A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:

 • március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
 • augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.

Támogatás célja

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

Pályázók köre

Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező:

 • gazdasági társaságok, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
 • szövetkezetek,
 • egyéni vállalkozók, vehetnek részt a pályázaton.

Méret

Mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősülő vállalkozások

Kizáró okok, speciális feltételek

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 1. a) a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 2. b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,
 3. c) legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 4. d) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 5. e) a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban előírt határidőig megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint benyújtja:
 6. pályázati ciklus: a 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29, a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. március 31.
 7. pályázati ciklus: a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31, a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. október 8.
 8. f) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 9. g) benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 10. h) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 11. i) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 12. j) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 4. fejezetében található),
 13. k) a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó), aki

 1. a)   a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
 2. b)   az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. c)   akinek a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége van, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
 4. d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
 5. e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 6. f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni
 7. g) a Rendelet 27. § p) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 8. h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
 9. i)    a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 10.    a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 11. vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 12. j)    szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 13. k)   a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
 14. l)    az adó- és vámhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

Kötelezettségek

 • Munkahelyteremtés: a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • Foglalkoztatási kötelezettség: A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén, a régióban található valamennyi telephelyén – meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva). Abban az esetben, ha a munkáltató az új munkavállalók foglalkoztatásához foglalkoztatást bővítő bértámogatást vagy bérköltség támogatást vesz igénybe, a foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra, vagy bérköltség támogatásra előírt foglalkoztatási kötelezettség megszűnését követő naptól kezdődik.

 • Fenntartási kötelezettség: A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

Biztosíték

A Kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szólóbeszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

 • 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 • 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

Támogatható tevékenységek köre

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, beszerzése
 • az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése
 • ingatlanvásárlás: kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.
 • az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint
 • ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások.

A fentieken túl más építési költség nem számolható el.

Nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • földterület vásárlása,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • a Rendelet 18/A. § (3) bekezdés ab) pontban meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő – pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
 • az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 • az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
 • a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,
 • épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése.

Támogatás mértéke:

Csekély összegű támogatás esetében: max. 75%

Regionális beruházási támogatás esetében:

 1. a)   az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 2. b)   a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 3. c)   a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
 4. d)   a Közép-Magyarország régióban
 5. da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
 6. db)   Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Támogatás összege:

Alaptámogatás: nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,7 millió Ft/új munkahely.

Kiegészítő támogatások (alaptámogatáson felül):

 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft,
 2. a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 4. amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett járásban vagy településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,

A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. 

Csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

De minimis támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a 25%-os saját forrás feltételének teljesítése mellett.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, lépjen kapcsolatba velünk!

65104-uzlet

2.) Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19)

-TERVEZET-

A pályázatok benyújtása 2019. május 15. 12.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Támogatás célja

A Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. a)   amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben11 minimum 1 fő volt; és
 3. c)   amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma

 1. a)   kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

Gazdálkodási formakód szerint

 1. a)   113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. b)   114 Részvénytársaság
 3. c)   116 Közkereseti társaság
 4. d)   117 Betéti társaság
 5. e)   226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Méret

A felhívásra mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
 1. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 2. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 3. amely a Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét,
 4. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét;
 5. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 6. amely a Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik;
 7. amely vállalkozás, jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;
 8. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 9. amelynek támogatással érintett tevékenysége az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;
 10. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 s) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
 • a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 • a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 • pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
 1. A felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

 1. a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 000 Ft/kW értéket;
 2. A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot.
 3. Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban, használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Az áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.
 4. Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.
 5. Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.
 6. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
 7. A hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és hálózatcsatlakozási szerződést, valamint az ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot, továbbá a kiinduló állapotot és a telepített napelemes rendszert ábrázoló fotókat a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani.
 8. Az energiaszolgáltató által szaldó elszámolásról kiállított áramszámlát a projekt fenntartási jelentés mellékleteként szükséges benyújtani.
 9. A fentieken túlmenően, a projekt megvalósításának elindításához szükséges releváns hatályos jogszabályok szerinti egyéb jogerős engedély(ek)et, amennyiben releváns, legkésőbb a záró kifizetési igénylés mellékleteként be kell nyújtani.
 10. A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az erről szóló szállítói nyilatkozatokat a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani.
 11. A záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani a szállító nyilatkozatát a létesített napelemes rendszer névleges teljesítményéről, a csatlakozási teljesítményről, a telepített napelemek típusáról és számáról, továbbá arról, hogy a termelési adatokhoz való távoli hozzáférés és távfelügyelet lehetősége biztosított, valamint arról, hogy a telepített napelemes rendszer megfelel a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak valamint arról, hogy a rendszerdokumentáció az MSZ EN 62446 szerint került összeállításra.
 12. beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 13. A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából

 • Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 • Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
 • Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásokna

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek különösen:

 1. a) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás4 célú fejlesztés valósulna meg.
 2. b) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
 3. c) Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
 4. d) Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket.
 5. e) Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.
 6. f) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.
 7. g) Olyan projekt megvalósítása, amely:
 • a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 • a Felhívás 3.4.1.1. s pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
 • potenciálisan gazdaságilag nem életképes.
 1. h) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
 2. i) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
 3. j) atomerőművek leállításához és építéséhez;
 4. k) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

Projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítás helyszínére/tárgyára vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. A beszerzett eszközöket a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyen, telephelyen, vagy fióktelepen lévő épületre) kell számvitelileg aktiválni.

Támogatás mértéke: max. 100%

A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 3 millió Ft

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, lépjen kapcsolatba velünk!

csikharom

3.) Nagyvállalati Beruházási Támogatási program 2019

A 2019. évi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2019. szeptember 30-ig van lehetőség.

Támogatás célja

A Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban NGM) gazdaságpolitikai célkitűzéseinek meghatározó eleme az újraiparosítás, az iparfejlesztés. Ennek megvalósítása érdekében szükséges azon tőkehiányos hazai nagyvállalatok, illetve a tervezett beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozó- és építőipar – növekedéséhez és modernizációjához.

A fenti célok megvalósítását az NGM fejezetében létrehozott Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat szolgálja, a 2019. évben 15 milliárd Ft keretösszeggel.

Pályázók köre

 • Támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek a támogatott projekt hatására, annak fizikai befejezésének üzleti évében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalatnak minősülnek és Magyarországon foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt, amennyiben
 • a fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik,
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 • a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 • a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.

Kizáró okok, speciális feltételek

A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

 • A fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe tartozik.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
 • A támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét.
 • A beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest.
 • A támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa. Saját forrásként a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami forrásnak nem minősülő forrás vehető figyelembe.
 • Amennyiben a támogatást igénylő olyan KKV, amely a beruházás hatására eléri a nagyvállalati méretkategóriát, akkor a támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást igénylő vállalja, hogy jelen támogatás megítélésétől kezdődően, legalább a támogatott projekt fenntartási időszakának végéig nem vesz igénybe semmilyen, KKV-k részére elérhető támogatási forrást.

Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:

 • olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,
 • vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
 • benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
 • a benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
 • kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,
 • benyújtója a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
 • benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
 • benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szakágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén:

10.11. Húsfeldolgozás, – tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,

 • a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Kötelezettségek

 • Munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül.

Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a beruházónál kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő

 • kapcsolódó vállalkozásának,
 • partnervállalkozásának, vagy
 • természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak

a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye.

Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

 • A támogatást igénylő a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig köteles fenntartani.

Támogatható tevékenységek köre

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű

 1. a)   induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,
 2. b)   az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
 3. c)   az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak

a támogatása.

Elszámolható költségek:

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
  • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
  • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Az elszámolható költségeken belül az új termelőeszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot.

 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).
 • Új eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.
 • Új eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.
 • A eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.
 • Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.
 • A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
 • Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
 • kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
 • az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
 • piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
 • legalább 5 évig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
 • az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.
 • A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
 • a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen vagy ugyanazon régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel,
 • a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet.
 • A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.

Az elszámolható költségeken belül az új termelőeszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot. Amennyiben az induló beruházás a termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az összes elszámolható költségen belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

Támogatás mértéke

Az előirányzatból önállóan az Ácsr. szerinti regionális beruházási támogatás vagy – amennyiben erre a Közép-magyarországi régióban nem lesz lehetőség – a de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

Csekély összegű (de minimis) támogatás 50%
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 50%
Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%
Budapest, és Pest megye 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ban fel nem sorolt települései 0%

Regionális beruházási támogatás jogcímen a Közép-magyarországi régióban nagyvállalatok támogatására csak új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások esetében van lehetőség, egyéb esetben a Közép-magyarországi régióban kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható.

Támogatási előleg egy alkalommal igényelhető, melynek maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a, de maximum 500 millió Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg folyósítása esetén a kifizetésétől számított legkésőbb tizenkét hónapon belül az előleggel elszámolni szükséges. A támogatási előleggel való elszámolásig további támogatás nem kerül folyósításra.

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, lépjen kapcsolatba velünk!

dim4

innova

सोचो वैश्विक स्तर पर *放眼全球 *THINK GLOBAL*思う グローバル* فكر عالميا

Business Development – Innovations & Future Technology – Investment

innov

fold

clima

Turning the tide on climate change – Enel Open Innovability

fold

151a0-eso

European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research & Development

fold

terkepshark.

The OCEARCH an collaborative, inclusive and open-sourced project to geared to helping scientists collect previously unattainable data on animal movements from deep in the world’s oceans.
Track sharks, whales, turtles, seals, dolphins, alligators

fold

¡Muchas gracias a todos y respeto!

gömb

cropped-c682a-ship6

THANK YOU FOR VIEWING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s